Kvalita

Akciová společnost Kolektory Praha, a.s. začala počátkem roku 2003, tj. krátce po svém vzniku, budovat systém managementu kvality dle norem řady ISO 9000.

Vedení společnosti se přihlásilo k zásadám managementu kvality a přijalo závazek k zajištění vývoje a zlepšování systému managementu kvality (SMK). Stanovisko vedení bylo zformulováno do vize zakladatelů a politiky kvality.

Do procesu tvorby SMK byli zaangažováni všichni zaměstnanci společnosti v čele s představitelem vedení pro kvalitu a manažerem kvality.

Zavedený SMK společnosti byl v závěru roku 2003 posouzen týmem auditorů Výzkumného ústavu pozemních staveb – certifikační společnost, s.r.o. Audit prokázal splnění všech požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2001, neshody nebyly zjištěny.

Společnost získala Certifikát systému managementu kvality dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 pro činnost „Správa, provoz, údržba, monitorování stavu, ochrana a technický rozvoj kolektorových sítí a inženýrská činnost v investiční výstavbě“.

Systém managementu kvality společnosti je nadále udržován a zlepšován, certifikační orgán provádí jedenkrát ročně dozorový audit. Na každý kalendářní rok jsou formulovány konkrétní cíle kvality. 
logo
Fotogalerie