Vize zakladatelů

Upper page: Vítejte

Při založení společnosti byly zakladateli přijaty zásadní myšlenky přístupu k zákazníkům, které jsou po celou dobu působnosti společnosti prosazovány a jejich dodržování je jedním z hlavních úkolů řídících zaměstnanců.

K zásadám uplatňovaným zaměstnanci společnosti ve vztahu k zákazníkům patří zejména:

 • soudnost v jednání,
 • dodržování sjednaných podmínek,
 • dosažení maximální kvality prací,
 • přijatelné ceny prací při dodržení kvalitativních ukazatelů,
 • co nejkratší doba provádění sjednaných služeb,
 • maximální omezení vlivů na životní prostředí,
 • ohleduplnost k obyvatelům a dotčeným objektům při činnosti,
 • dodržovat platné národní legislativní normy a technické předpisy,
 • maximálně snížit zatěžování zákazníků problémy, které se vyskytnou v průběhu   poskytování služeb.

Pro uplatnění těchto zásad při vlastním řízení společnosti byla přijata pravidla pro uspořádání společnosti:

 • zásada dodržování zákonnosti a principů právního státu, která spočívá v dodržování obecně závazných právních předpisů, zákony a jinými předpisy stanovených povinností a povinností přímo se vztahujících k předmětu podnikání. To je zejména bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana životního prostředí,
 • zásada řízení jakosti je nedílnou součástí řízení na všech úrovních,
 • zásada hospodárnosti a maximální efektivnosti ukládá každému zaměstnanci řádně hospodařit se svěřenými prostředky, materiálem, energií a pohonnými hmotami i pracovním časem tak, aby předcházel vzniku škod, prostojů a neproduktivních nákladů,
 • zásada jediného odpovědného vedoucího zakládá skutečnost, že každý zaměstnanec má pouze jediného přímého nadřízeného, od něhož dostává příkazy a jemuž zodpovídá za jejich plnění,
 • zásada zachování dobrého jména společnosti a zachování obchodního tajemství,
 • zásada „kdo řídí, ten kontroluje“ stanoví vedoucím zaměstnancům povinnost průběžně kontrolovat plnění pracovních povinností jim podřízených zaměstnanců.


 
logo
Fotogalerie